Forces fonementals

En física, les forces fonamentals o interaccions fonamentals són el mecanisme mitjançant el qual les partícules interaccionen entre si, i aquestes interaccions no poden ser explicades d'altra manera.


Força de la gravetat

Electromagnetivitat

Força Nuclear debil

Força Nuclear forta